VRH J

18.7.2023

FCI & AKIHO 

KAYAKASUMII x NARUTO 

 

                   jumi Kuroma 
                  fena  

                     J´AKIO KUROMA 

                        PES  

               JINATSU KUROMA 

                       fena

                 JUKUMI KUROMA 

                 fena  

                 JOSHI KUROMA 

                  fena